graphic decoration
Stali jste se obětí násilí nebo znáte někoho, kdo se obětí násilí stal?

Násilí vůči osobám

Násilí vůči osobám může zahrnovat obtěžování, napadení, loupež a vraždu.

Co byste měli dělat, pokud jste byli svědky násilí páchaného na jiné osobě nebo znáte někoho, kdo se stal obětí násilí:

Zobrazit všechny tipy Získat podporu

Mějte oči otevřené a všímejte si různých trestných činů páchaných na osobách.

Obtěžování

Napadení

Loupež

Vražda

Získat podporu

Nalezeno 6 organizací.

  • Bílý kruh bezpečí (BKB)
  • SPONDEA
  • ACORUS z.ú.  
  • proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.
  • Centrum nové naděje
  • Probační a mediační služba
77 V roce 2020 bylo nahlášeno 77 případů úmyslného zabití. Zdroj: Eurostat, 2020
45% respondentů v průzkumu FRA z roku 2021 zažilo v předchozích pěti letech obtěžování. Zdroj: FRA, 2021
16% respondentů v průzkumu FRA z roku 2021 zažilo v předchozích pěti letech fyzické násilí. Zdroj: FRA, 2021

Práva obětí
v Evropské unii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných příslušníků obětí

Mnoho práv, která se vztahují na oběti, se vztahuje i na jejich rodinné příslušníky, například právo na přístup k podpůrným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobních údajů.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a individuální posouzení

Oběti a jejich rodinní příslušníci mají právo na ochranu před sekundární a opakovanou viktimizací, zastrašováním, odvetou a citovou újmou. Účelem individuálního posouzení je zjistit, zda oběti mají zvláštní potřeby ochrany, a určit, zda a do jaké míry by pro ně byla v průběhu trestního řízení výhodná zvláštní opatření. Důstojnost obětí musí být při podání svědecké výpovědi chráněna.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo účastnit se trestního řízení

Oběti mají právo účastnit se trestního řízení.
Right to support services icon

Právo na podpůrné služby

Každá oběť má právo na důvěrné a bezplatné služby podpory obětem, které působí v zájmu obětí před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu a po přiměřenou dobu po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informace

Oběti mají právo získat informace o řadě témat, mimo jiné o tom, jaká podpora je k dispozici a jak k ní získat přístup, o odškodnění, restorativní justici, ochraně, o tom, jak oznámit trestný čin a jak získat právní poradenství.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumět a být pochopen

Oběti mají právo být vyslechnuty, pochopeny a respektovány. Veškerá komunikace s oběťmi (písemná i ústní) musí být jednoduchá a srozumitelná.

Příběhy, které vám otevřou oči

Mějte oči otevřené. Oběti vaši ostražitost potřebují.