Informace o kampani

Cíl

Cílem kampaně „Mějte oči otevřené“ je vytvořit prostředí, ve kterém se oběti trestných činů cítí bezpečně, jsou chápány a mají podporu. Cílem této kampaně, kterou zahájila Evropská komise, je zajistit, aby oběti rozuměly svým právům a aby se cítily oprávněné je využívat a domáhat se spravedlnosti. Tato kampaň má také zaručit, že se obětem dostane spravedlivého, důstojného a respektujícího zacházení, že jejich hlas bude vyslyšen a že budou vědět, kde mohou hledat podporu.

Proč se tato kampaň zaměřuje na tyto trestné činy

Kampaň „Mějte oči otevřené“ se zaměřuje na trestné činy páchané na dětech, xenofobní trestné činy z nenávisti, trestné činy z nenávisti vůči osobám LGBTIQ, násilné trestné činy a násilí na základě pohlaví. Je důležité si uvědomit, že každý trestný čin může mít pro oběti závažné následky. Práva obětí uvedená na těchto stránkách se vztahují na oběti všech trestných činů a některé z podpůrných služeb mohou být k dispozici i obětem jiných trestných činů, než které jsou uvedeny v seznamu.

Proč EU přijímá opatření právě nyní

Během pandemie Covid-19 a vnitrostátních lockdownů v celé EU zaznamenaly veřejné orgány nárůst domácího násilí, sexuálního zneužívání dětí, kyberkriminality a trestných činů z rasové a xenofobní nenávisti. Každý rok se miliony lidí stanou obětí trestného činu, který může postihnout každého z nás. Proto je důležité znát svá práva a vědět, kam se můžeme obrátit o pomoc pro sebe nebo své blízké. Zahájení kampaně bylo oznámeno v rámci první strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025).

Je důležité, aby oběti mohly nalézt potřebnou podporu, ochranu a právní pomoc. S oběťmi je třeba jednat s respektem a úctou. V opačném případě hrozí riziko sekundární a opakované viktimizace, kdy oběť utrpí další újmu v důsledku toho, jak s ní instituce nebo jednotlivci zacházejí.

Evropská komise zahajuje tuto kampaň s cílem zajistit, aby oběti trestných činů a jejich přátelé a rodinní příslušníci věděli o poradenských a podpůrných službách, azylových domech (včetně dětských a rodinných domovů), linkách důvěry, emocionální a psychologické podpoře, lékařské pomoci, podpoře při traumatech a poradenství a dalších sociálních službách, které jsou jim k dispozici.

Co dělá EU pro ochranu obětí?

V roce 2012 přijala Evropská komise směrnici o právech obětí. Ta stanovuje minimální standardy práv obětí trestných činů a určuje, jaká podpora a ochrana by jim měla být k dispozici. V rámci strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025) Komise prosazuje lepší komunikaci o právech obětí a jejich potřebách tím, že zahájila osvětovou kampaň EU o právech obětí.