Mějte oči otevřené a všímejte si různých trestných činů páchaných na osobách.

Válečné zločiny

Násilí vůči osobám

Genderově podmíněné násilí

Xenofobie

LGBTIQ fobie

Násilí na dětech

Vůči obětem války jsou všímavé i děti

Většina ukrajinských obětí války, které se uchýlily do zemí EU, jsou ženy a děti. Školy v hostitelských zemích, které tyto děti navštěvují, se tak stávají jedním z prvních kontaktních míst mezi místním obyvatelstvem a uprchlíky.

Cílem knihy „Dívka, která měla oči otevřené“ je zvýšit povědomí dětí (7–10 let) a dospělých (rodičů a učitelů) o problémech, kterými trpí lidé prchající před válkou, a právech uprchlíků.

Prostřednictvím příběhu děvčátka uprchlého z Ukrajiny, které se ve své nové škole setkává s mimořádně všímavou holčičkou, ukazuje, jak je důležité věnovat pozornost druhým, abychom uměli rozpoznat oběti trestných činů – v tomto případě oběti válečných zločinů – a nabídnout jim podporu.

Pomoc a podpora

Existují místní i vnitrostátní organizace, které vám pomohou vyrovnat se s následky trestných činů a násilí, poskytnou vám podporu a vysvětlí vám, jaká práva oběti mají.

Najít pomoc

Práva obětí
v Evropské unii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných příslušníků obětí

Mnoho práv, která se vztahují na oběti, se vztahuje i na jejich rodinné příslušníky, například právo na přístup k podpůrným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobních údajů.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a individuální posouzení

Oběti a jejich rodinní příslušníci mají právo na ochranu před sekundární a opakovanou viktimizací, zastrašováním, odvetou a citovou újmou. Účelem individuálního posouzení je zjistit, zda oběti mají zvláštní potřeby ochrany, a určit, zda a do jaké míry by pro ně byla v průběhu trestního řízení výhodná zvláštní opatření. Důstojnost obětí musí být při podání svědecké výpovědi chráněna.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo účastnit se trestního řízení

Oběti mají právo účastnit se trestního řízení.
Right to support services icon

Právo na podpůrné služby

Každá oběť má právo na důvěrné a bezplatné služby podpory obětem, které působí v zájmu obětí před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu a po přiměřenou dobu po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informace

Oběti mají právo získat informace o řadě témat, mimo jiné o tom, jaká podpora je k dispozici a jak k ní získat přístup, o odškodnění, restorativní justici, ochraně, o tom, jak oznámit trestný čin a jak získat právní poradenství.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumět a být pochopen

Oběti mají právo být vyslechnuty, pochopeny a respektovány. Veškerá komunikace s oběťmi (písemná i ústní) musí být jednoduchá a srozumitelná.