graphic decoration
Kas olete ise olnud ohver või tunnete mõnd vägivalla ohvrit?

Sooline vägivald

Sooline vägivald on vägivald, mis on suunatud isiku vastu tema soo tõttu või vägivald, mis mõjutab ebaproportsionaalselt palju teatavast soost inimesi. See võib olla näiteks vägivald naiste vastu või koduvägivald samas leibkonnas elavate naiste, meeste või laste vastu.

Mida teha, kui olete soolise vägivalla tunnistaja või tunnete kedagi, kes on ohver:

Vaadake kõiki nõuandeid Vajad abi?

Hoia silmad lahti ja märgake erinevaid soolise vägivalla liike.

Perevägivald

Vägistamine

Naisetapp

graphic decoration

Vajad abi?

Leitud on 4 organisatsiooni.

  • MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus
  • Ohvriabi kriisitelefon
  • Lasteabitelefon 116 111
  • MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus
10 2020. aastal registreeriti Eestis 10 naisetapu ohvrit. Allikas: Eurostat, 2020
5,18 Eesti politsei registreeris 2020. aastal 5,18 seksuaalvägivalla kuritegu tuhande elaniku kohta. Allikas: Eurostat, 2020
3987 2020. aastal registreeriti 3987 perevägivalla juhtumit, mis moodustas 15% kõigist kuritegudest. Allikas: Naiste Tugi- ja Teabekeskus, GREVIO , 2021
20% Eesti naistest on oma elu jooksul kogenud lähisuhtes füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda. Allikas: OECD, 2019

Ohvrite õigused
Euroopa Liidus

The rights of victims’ family members

Ohvrite pereliikmete õigused

Paljud ohvrite suhtes kohaldatavad õigused kehtivad ka nende pereliikmetele, näiteks õigus pääseda juurde abiteenustele, õigus kaitsele ja õigus privaatsusele.
Right to protection and to individual assessment icon

Õigus kaitsele ja individuaalsele hindamisele

Ohvritel ja nende pereliikmetel on õigus olla kaitstud teisese ja korduva ohvristamise, hirmutamise, kättemaksu ja emotsionaalse kahju eest. Individuaalse hindamise eesmärk on välja selgitada, kas ohvritel on spetsiifilised kaitsevajadused ja teha kindlaks, kas ja millisel määral nad kuriteomenetluse käigus erimeetmetest kasu saavad. Ohvrite väärikus peab olema ülestunnistuse andmisel kaitstud.
Right to participate in criminal proceedings icon

Õigus osaleda kriminaalmenetluses

Ohvritel on õigus osaleda kriminaalmenetluses.
Right to support services icon

Õigus tugiteenustele

Kõigil ohvritel on õigus tasuta konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele, mis kaitsevad ohvri huve enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja kuni sobiva ajani pärast seda.
Right to information icon

Õigus saada teavet

Ohvritel on õigus saada igakülgset teavet, kaasa arvatud selle kohta, milline tugi on saadaval ja kuidas sellele juurde pääseda. Samuti on ohvritel õigus saada teavet kompensatsiooni, taastava õigusemõistmise ja kaitse kohta, ning selle kohta, kuidas teatada kuritegudest ja kuidas saada õigusabi.
Right to understand and to be understood icon

Õigus mõista ja olla mõistetud

Ohvritel on õigus olla kuulda võetud, olla mõistetud ja austatud. Kogu suhtlus ohvritega (kirjalik ja suuline) peab olema lihtne ja nende jaoks arusaadav.

Silmi avavad lood

Hoia silmad lahti. Ohvrid vajavad sinu tähelepanu.