Hoia silmad lahti erinevate isikuvastaste kuritegude suhtes.

Sõjaga seotud kuriteod

Isikuvastane vägivald

Sooline vägivald

Ksenofoobia

LGBTIQ-foobia

Lastevastane vägivald

Lapsed hoiavad sõjaohvrite suhtes silmad lahti

Enamik Ukraina sõjaohvreid, kes EL-i riikides varjupaika otsivad, on naised ja lapsed. Need lapsed käivad koolis, mis on üks esimesi kokkupuutepunkte kohaliku elanikkonna ja põgenike vahel.

Raamatu „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“ eesmärk on tõsta laste (7–10-aastaste) ja täiskasvanute (vanemate ja õpetajate) teadlikkust sõja eest põgenevate inimeste probleemidest ja nende õigustest.

Ukraina pagulaslapse loo kaudu, kes kohtus oma uues koolis eriti uudishimuliku väikese tüdrukuga, näidatakse, kui oluline on olla tähelepanulik, et ära tunda kuriteo ohvreid. Selles loos räägitakse sõjaga seotud kuritegude ohvritest ja neile toe pakkumisest.

Abi ja tugi

On olemas kohalikud ja riiklikud organisatsioonid, mis aitavad tulla toime kuritegude ja vägivalla mõjudega, pakuvad tuge ja selgitavad ohvrite õigusi.

Leia abi

Ohvrite õigused
Euroopa Liidus

The rights of victims’ family members

Ohvrite pereliikmete õigused

Paljud ohvrite suhtes kohaldatavad õigused kehtivad ka nende pereliikmetele, näiteks õigus pääseda juurde abiteenustele, õigus kaitsele ja õigus privaatsusele.
Right to protection and to individual assessment icon

Õigus kaitsele ja individuaalsele hindamisele

Ohvritel ja nende pereliikmetel on õigus olla kaitstud teisese ja korduva ohvristamise, hirmutamise, kättemaksu ja emotsionaalse kahju eest. Individuaalse hindamise eesmärk on välja selgitada, kas ohvritel on spetsiifilised kaitsevajadused ja teha kindlaks, kas ja millisel määral nad kuriteomenetluse käigus erimeetmetest kasu saavad. Ohvrite väärikus peab olema ülestunnistuse andmisel kaitstud.
Right to participate in criminal proceedings icon

Õigus osaleda kriminaalmenetluses

Ohvritel on õigus osaleda kriminaalmenetluses.
Right to support services icon

Õigus tugiteenustele

Kõigil ohvritel on õigus tasuta konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele, mis kaitsevad ohvri huve enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja kuni sobiva ajani pärast seda.
Right to information icon

Õigus saada teavet

Ohvritel on õigus saada igakülgset teavet, kaasa arvatud selle kohta, milline tugi on saadaval ja kuidas sellele juurde pääseda. Samuti on ohvritel õigus saada teavet kompensatsiooni, taastava õigusemõistmise ja kaitse kohta, ning selle kohta, kuidas teatada kuritegudest ja kuidas saada õigusabi.
Right to understand and to be understood icon

Õigus mõista ja olla mõistetud

Ohvritel on õigus olla kuulda võetud, olla mõistetud ja austatud. Kogu suhtlus ohvritega (kirjalik ja suuline) peab olema lihtne ja nende jaoks arusaadav.