graphic decoration
Kas oled ise või tead kedagi, kes on LGBTIQ-foobia ohver?

LGBTIQ-foobia

LGBTIQ-inimeste vastane vaenukuritegu on kriminaalkuritegu, mis on motiveeritud vaenulikkusest või eelarvamustest LGBTIQ-gruppi kuuluvate (või tajutavalt kuuluvate) inimeste suhtes. LGBTIQ inimesed on lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja intersoolised ning queer-inimesed.

Mida teha, kui näed pealt LGBTIQ-vastast vaenukuritegu või tead kedagi, kes on ohver?

Vaadake kõiki nõuandeid Vajad abi?

Hoia silmad lahti ja märka erinevaid LGBTIQ-vastaste vaenukuritegude liike.

LGBTIQ-vastasele vägivallale või vaenule kihutamine

Ahistamine

Rünnak

graphic decoration

Vajad abi?

Leitud on 3 organisatsiooni.

  • Eesti LGBT Ühing
  • Ohvriabi kriisitelefon
  • Lasteabitelefon 116 111
37% vastanud LGBTIQ-inimestest väldivad „alati“ avalikus kohas samasoolise partneri käest kinnihoidmist, kuna kardavad, et neid rünnatakse, ähvardatakse või ahistatakse, 27% vastajatest väldivad seda „sageli“. Allikas: FRA , 2020
42% vastanud LGBTIQ-inimestest ei avalda „peaaegu mitte kunagi“, et kuuluvad LGTBIQ-kogukonda, 28% vastajatest avaldavad seda „harva“, kuna kardavad vaenukuriteo ohvriks langeda. Allikas: FRA , 2020

Ohvrite õigused
Euroopa Liidus

The rights of victims’ family members

Ohvrite pereliikmete õigused

Paljud ohvrite suhtes kohaldatavad õigused kehtivad ka nende pereliikmetele, näiteks õigus pääseda juurde abiteenustele, õigus kaitsele ja õigus privaatsusele.
Right to protection and to individual assessment icon

Õigus kaitsele ja individuaalsele hindamisele

Ohvritel ja nende pereliikmetel on õigus olla kaitstud teisese ja korduva ohvristamise, hirmutamise, kättemaksu ja emotsionaalse kahju eest. Individuaalse hindamise eesmärk on välja selgitada, kas ohvritel on spetsiifilised kaitsevajadused ja teha kindlaks, kas ja millisel määral nad kuriteomenetluse käigus erimeetmetest kasu saavad. Ohvrite väärikus peab olema ülestunnistuse andmisel kaitstud.
Right to participate in criminal proceedings icon

Õigus osaleda kriminaalmenetluses

Ohvritel on õigus osaleda kriminaalmenetluses.
Right to support services icon

Õigus tugiteenustele

Kõigil ohvritel on õigus tasuta konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele, mis kaitsevad ohvri huve enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja kuni sobiva ajani pärast seda.
Right to information icon

Õigus saada teavet

Ohvritel on õigus saada igakülgset teavet, kaasa arvatud selle kohta, milline tugi on saadaval ja kuidas sellele juurde pääseda. Samuti on ohvritel õigus saada teavet kompensatsiooni, taastava õigusemõistmise ja kaitse kohta, ning selle kohta, kuidas teatada kuritegudest ja kuidas saada õigusabi.
Right to understand and to be understood icon

Õigus mõista ja olla mõistetud

Ohvritel on õigus olla kuulda võetud, olla mõistetud ja austatud. Kogu suhtlus ohvritega (kirjalik ja suuline) peab olema lihtne ja nende jaoks arusaadav.

Silmi avavad lood

Hoia silmad lahti. Ohvrid vajavad sinu tähelepanu.