graphic decoration
Kas oled pealt näinud seda, kuidas lapse kallal vägivallatsetakse, või tunned mõnda vägivalla ohvrist last?

Lastevastane vägivald

Lastevastane vägivald tähendab kõiki kahju vorme, nagu füüsiline või vaimne vägivald, vigastused või kuritarvitamine, hooletusse jätmine või hooletu kohtlemine, väärkohtlemine või ärakasutamine, sealhulgas laste seksuaalne kuritarvitamine. See võib võtta mitmeid vorme ja seda võivad toime panna kõik, kaasa arvatud lapsele lähedased või võimupositsioonis isikud (nt lapsevanemad, sugulased, haridustöötajad või hooldajad).

Mida teha, kui tead või kahtlustad, et laps on vägivalla ohver:

Vaadake kõiki nõuandeid Vajad abi?

Hoia silmad lahti erinevat liiki lastevastase vägivalla suhtes.

Füüsiline kuritarvitamine

Lastevastane seksuaalvägivald

Emotsionaalne või psühholoogiline kuritarvitamine

Muud vormid

Vajad abi?

Leitud on 4 organisatsiooni.

  • MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus
  • Ohvriabi kriisitelefon
  • Lasteabitelefon 116 111
  • MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Ohvrite õigused
Euroopa Liidus

The rights of victims’ family members

Ohvrite pereliikmete õigused

Paljud ohvrite suhtes kohaldatavad õigused kehtivad ka nende pereliikmetele, näiteks õigus pääseda juurde abiteenustele, õigus kaitsele ja õigus privaatsusele.
Right to protection and to individual assessment icon

Õigus kaitsele ja individuaalsele hindamisele

Ohvritel ja nende pereliikmetel on õigus olla kaitstud teisese ja korduva ohvristamise, hirmutamise, kättemaksu ja emotsionaalse kahju eest. Individuaalse hindamise eesmärk on välja selgitada, kas ohvritel on spetsiifilised kaitsevajadused ja teha kindlaks, kas ja millisel määral nad kuriteomenetluse käigus erimeetmetest kasu saavad. Ohvrite väärikus peab olema ülestunnistuse andmisel kaitstud.
Right to participate in criminal proceedings icon

Õigus osaleda kriminaalmenetluses

Ohvritel on õigus osaleda kriminaalmenetluses.
Right to support services icon

Õigus tugiteenustele

Kõigil ohvritel on õigus tasuta konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele, mis kaitsevad ohvri huve enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja kuni sobiva ajani pärast seda.
Right to information icon

Õigus saada teavet

Ohvritel on õigus saada igakülgset teavet, kaasa arvatud selle kohta, milline tugi on saadaval ja kuidas sellele juurde pääseda. Samuti on ohvritel õigus saada teavet kompensatsiooni, taastava õigusemõistmise ja kaitse kohta, ning selle kohta, kuidas teatada kuritegudest ja kuidas saada õigusabi.
Right to understand and to be understood icon

Õigus mõista ja olla mõistetud

Ohvritel on õigus olla kuulda võetud, olla mõistetud ja austatud. Kogu suhtlus ohvritega (kirjalik ja suuline) peab olema lihtne ja nende jaoks arusaadav.

Silmi avavad lood

Hoia silmad lahti. Ohvrid vajavad sinu tähelepanu.