Kampaaniast

Eesmärk

Kampaania „Hoia silmad lahti“ eesmärk on luua keskkond, kus kuriteoohvrid tunnevad end turvaliselt, et neid mõistetakse ja toetatakse. Euroopa Komisjoni käivitatava kampaania eesmärk on tagada, et ohvrid mõistavad oma õigusi ja tunnevad end julgelt õigusi kasutades ja nõudes. Kampaania eesmärk on tagada, et ohvreid koheldakse õiglaselt, väärikalt ja austusega, et neid võetakse kuulda ning et nad teavad, kust nad saavad tuge otsida.

Miks keskendub kampaania nendele kuritegudele?

Kampaania „Hoia silmad lahti“ on suunatud lastevastastele kuritegudele, ksenofoobsetele vaenukuritegudele, LGBTIQ-inimeste vastastele vaenukuritegudele, vägivallakuritegudele ja soopõhisele vägivallale. Seejuures on oluline meeles pidada, et kõigil kuritegudel võivad olla ohvritele tõsised tagajärjed. Sellel saidil esitatud ohvrite õigused kehtivad kõigi kuritegude ohvritele ja mõned abiteenused võivad olla kättesaadavad ka muude kuritegude ohvritele.

Miks EL nüüd tegutsema hakkab?

COVID-19 pandeemia ja siseriiklike karantiinipiirangute ajal teatasid riigiasutused igal pool EL-is koduvägivalla, laste seksuaalse kuritarvitamise, küberkuritegevuse ning rassistlike ja ksenofoobsete vaenukuritegude kasvust. Igal aastal langevad miljonid inimesed kuriteo ohvriks. See võib mõjutada meid kõiki. Seetõttu on tähtis teada oma õigusi ja seda, kust saame otsida abi endale või oma lähedastele. Kampaania kuulutati välja ELi esimeses ohvrite õiguste strateegias (2020–2025).

Oluline on, et ohvrid saaksid nõuda vajalikku tuge, kaitset ja õiglust. Ohvreid tuleb kohelda austusega ja taktitundega. Vastasel juhul tekib teisese ja korduva ohvristamise oht, kus ohver kannatab edasist kahju seoses sellega, kuidas ametiasutused või isikud ohvriga tegelevad.

Euroopa Komisjon käivitab selle kampaania, et tagada kuritegude ohvrite ja nende sõprade ning perekonna teadlikkus nende jaoks saadaolevatest nõustamis- ja tugiteenustest, varjupaikadest (sh laste- ja perekodud), abitelefonidest, emotsionaalsest ja psühholoogilisest toest, arstiabist, traumaabist ja nõustamisest ning muudest sotsiaalteenustest.

Mida teeb EL ohvrite kaitsmiseks?

2012. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu ohvrite õiguste direktiivi. See sätestab kuriteoohvrite õiguste minimaalsed standardid ning paneb paika nende jaoks saadaoleva toe ja kaitse. ELi ohvrite õiguste strateegia (2020–2025) raames edendab komisjon paremat teavitamist ohvrite õigustest ja ohvrite vajadustest, käivitades ELi teavituskampaania ohvrite õiguste kohta.