graphic decoration
Czy jesteś lub znasz kogoś, kto jest ofiarą fobii wobec osób LGBTIQ?

LGBTIQ-fobia

Dzialanie motywowane wrogością lub uprzedzeniem wobec osób należących do tej grupy (lub w ten sposób postrzeganych), stanowi akt nienawiści przeciw LGBTIQ. LGBTIQ to skrót oznaczający lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transseksualne, interseksualne i queer.

Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przestępstwa przeciwko osobom LGBTIQ lub znasz kogoś, kto jest ofiarą:

Zobacz wszystkie wskazówki Uzyskaj pomoc

Miej oczy szeroko otwarte na różne rodzaje przestępstw przeciwko osobom LGBTIQ.

Podżeganie do przemocy lub nienawiści przeciwko osobom LGBTIQ

Molestowanie i dysryminacja

Napaść

graphic decoration

Uzyskaj pomoc

Ilość znalezionych organizacji: 5

  • Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Fundusz Sprawiedliwości
  • Kampania Przeciw Homofobii (KPH)
  • Fundacja A.R.T.
  • Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Lambda Warszawa
58% respondentów ankiety FRA z 2020 r. „zawsze” unika trzymania za rękę partnera/partnerki tej samej płci w miejscach publicznych z obawy przed przemocą, groźbami lub nękaniem, a 25% respondentów „często” tego unika. Źródło: FRA, 2020
44% respondentów ankiety FRA z 2020 r. z grupy LGBTI „prawie nigdy” nie przyznaje się do swojej przynależności do społeczności LGTBI, a 29% „rzadko” otwiera się z obawy, że padnie ofiarą przestępstwa z nienawiści. Źródło: FRA, 2020

Prawa ofiar przestępstw
w Unii Europejskiej

The rights of victims’ family members

Prawa członków rodziny ofiar przestępstw

Wiele praw, które przysługują ofiarom przestępstw, przysługuje również członkom ich rodzin, np. dostęp do usług wsparcia, prawo do ochrony i prawo do prywatności.
Right to protection and to individual assessment icon

Prawo do ochrony i indywidualnego traktowania

Ofiary przestępstw i członkowie ich rodzin mają prawo do ochrony przed wtórną i powtórną wiktymizacją, zastraszaniem, zemstą i krzywdą emocjonalną. Indywidualne traktowanie ma na celu ustalenie, czy ofiary przestępstw mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony oraz czy i w jakim stopniu skorzystałyby ze środków specjalnych w toku postępowania karnego. Godność ofiar przestępstw podczas zeznawania podlega ochronie.
Right to participate in criminal proceedings icon

Prawo do udziału w postępowaniu karnym

Ofiary przestępstw mają prawo do udziału w postępowaniu karnym.
Right to support services icon

Prawo do usług wsparcia

Wszystkie ofiary przestępstw mają prawo do korzystania ze świadczonych bezpłatnie i poufnie usług wsparcia, realizowanych w interesie ofiary przed wszczęciem postępowania karnego, w trakcie jego trwania i przez określony czas po jego zakończeniu.
Right to information icon

Prawo do informacji

Ofiary przestępstw mają prawo do uzyskania informacji na różne tematy, m.in. o metodach wsparcia i jego dostępie, o odszkodowaniach, o sprawiedliwości naprawczej, o ochronie oraz o tym, jak zgłosić przestępstwo i jak uzyskać pomoc prawną.
Right to understand and to be understood icon

Prawo do zrozumienia i bycia zrozumianym

Ofiary przestępstw mają prawo do bycia wysłuchanymi, zrozumianymi i szanowanymi. Komunikacja z ofiarami przestępstw (pisemna lub ustna) musi być prosta i łatwa do zrozumienia.

Przypadki otwierające oczy

Miej oczy szeroko otwarte. Ofiary przestępstw potrzebują Twojej czujności.