O kampanii

Cel

Kampania „Będę mieć oczy szeroko otwarte” ma na celu stworzenie środowiska, w którym ofiary przestępstw czują się bezpieczne, zrozumiane i wspierane. Celem tej kampanii, zapoczątkowanej przez Komisję Europejską, jest uświadomienie ofiar przestępstw o ich prawach, aby miały odwagę z nich korzystać i dążyć do sprawiedliwości. Kampania ma również na celu zagwarantowanie ofiarom sprawiedliwego traktowania, z godnością i szacunkiem, oraz zapewnienie, by głosy ofiar były usłyszane, a one same wiedziały, gdzie mogą uzyskać wsparcie.

Dlaczego kampania skupia się na tych rodzajach przestępstw

Kampania „Będę mieć oczy szeroko otwarte” skupia się na przestępstwach przeciwko dzieciom, aktom nienawiści na tle ksenofobicznym, aktom nienawiści przeciw LGBTIQ, przestępstwach z użyciem przemocy oraz przemocy na tle płciowym. Należy jednak pamiętać, że wszystkie przestępstwa mogą mieć poważne konsekwencje dla ofiar. Prawa ofiar przedstawione na tej stronie dotyczą ofiar wszystkich przestępstw, a niektóre z usług wsparcia mogą być dostępne dla ofiar przestępstw innych niż wymienione.

Dlaczego UE podejmuje działania właśnie teraz

Podczas pandemii Covid-19 i krajowych lockdownów w całej UE organy publiczne zgłosiły wzrost przemocy domowej, przemocy seksualnej wobec dzieci, cyberprzestępczości oraz aktów nienawiście na tle rasowym i ksenofobicznym. Każdego roku miliony ludzi stają się ofiarami przestępstw; to może dotknąć każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znali swoje prawa i wiedzieli, gdzie możemy się zwrócić o pomoc — dla siebie i naszych bliskich. Kampania została ogłoszona w pierwszej strategii UE dotyczącej praw ofiar przestępstw (2020-2025).

Ważne jest, aby ofiary mogły uzyskać pomoc, ochronę i sprawiedliwość, których potrzebują. Ofiary należy traktować z szacunkiem i wrażliwością. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wtórnej i powtórnej wiktymizacji, która polega na tym, że ofiara doznaje dalszych krzywd spowodowanych sposobem traktowania przez instytucje i innych ludzi.

Komisja Europejska inicjuje tę kampanię, aby propagować wśród ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin i przyjaciół świadomość w zakresie dostępności usług doradczych i pomocowych, miejsc schronienia (np. domów dla dzieci i rodzin), telefonów zaufania, wsparcia emocjonalnego i psychologicznego, pomocy medycznej i pourazowej oraz innych usług społecznych.

Co UE robi, aby chronić ofiary przestępstw?

W 2012 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę o prawach ofiar przestępstw. Dokument ten określa minimalne standardy dotyczące praw ofiar przestępstw oraz wsparcia i ochrony, które należy im zapewnić. W ramach strategii UE w sprawie praw ofiar przestępstw (2020-2025) Komisja promuje lepszą komunikację na temat praw i potrzeb ofiar, uruchamiając europejską kampanię świadomości UE w tym zakresie.