graphic decoration
Czy doświadczyłeś ksenofobii lub znasz ofiarę ksenofobii?

Ksenofobia

Rasizm i ksenofobia to przestępstwa wymierzone względem osób należących do mniejszości narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub o określonym światopoglądzie. Zalicza się do nich zniewazenie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub naruszenie nietykalność cielesną innej osoby z takich powodów .

Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przestępstwa noszącego znamiona nienawiści ksenofobicznej lub jeśli znasz kogoś, kto jest ofiarą:

Zobacz wszystkie wskazówki Uzyskaj pomoc

Miej oczy szeroko otwarte na różne rodzaje ksenofobii.

Pobicie na tle rasisowskim i ksenofobicznym

Podżeganie do przemocy ksenofobicznej lub nienawiści

Dyskryminacja

graphic decoration

Uzyskaj pomoc

Ilość znalezionych organizacji: 5

  • Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Fundusz Sprawiedliwości
  • Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
  • Fundacja A.R.T.
  • Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
826 W 2020 roku instytucje państwowe zgłosiły 826 przestępstw z nienawiści. Źródło: OSCE ODIHR Hate crime data
997 W 2021 roku 997 przypadków przestępstw z nienawiści zostało zgłoszonych przez instytucje państwowe, a 230 incydentów z innych żródeł. Źródło: OSCE ODIHR Hate crime data

Prawa ofiar przestępstw
w Unii Europejskiej

The rights of victims’ family members

Prawa członków rodziny ofiar przestępstw

Wiele praw, które przysługują ofiarom przestępstw, przysługuje również członkom ich rodzin, np. dostęp do usług wsparcia, prawo do ochrony i prawo do prywatności.
Right to protection and to individual assessment icon

Prawo do ochrony i indywidualnego traktowania

Ofiary przestępstw i członkowie ich rodzin mają prawo do ochrony przed wtórną i powtórną wiktymizacją, zastraszaniem, zemstą i krzywdą emocjonalną. Indywidualne traktowanie ma na celu ustalenie, czy ofiary przestępstw mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony oraz czy i w jakim stopniu skorzystałyby ze środków specjalnych w toku postępowania karnego. Godność ofiar przestępstw podczas zeznawania podlega ochronie.
Right to participate in criminal proceedings icon

Prawo do udziału w postępowaniu karnym

Ofiary przestępstw mają prawo do udziału w postępowaniu karnym.
Right to support services icon

Prawo do usług wsparcia

Wszystkie ofiary przestępstw mają prawo do korzystania ze świadczonych bezpłatnie i poufnie usług wsparcia, realizowanych w interesie ofiary przed wszczęciem postępowania karnego, w trakcie jego trwania i przez określony czas po jego zakończeniu.
Right to information icon

Prawo do informacji

Ofiary przestępstw mają prawo do uzyskania informacji na różne tematy, m.in. o metodach wsparcia i jego dostępie, o odszkodowaniach, o sprawiedliwości naprawczej, o ochronie oraz o tym, jak zgłosić przestępstwo i jak uzyskać pomoc prawną.
Right to understand and to be understood icon

Prawo do zrozumienia i bycia zrozumianym

Ofiary przestępstw mają prawo do bycia wysłuchanymi, zrozumianymi i szanowanymi. Komunikacja z ofiarami przestępstw (pisemna lub ustna) musi być prosta i łatwa do zrozumienia.

Przypadki otwierające oczy

Miej oczy szeroko otwarte. Ofiary przestępstw potrzebują Twojej czujności.