graphic decoration
Czy znasz kogoś, kto może być ofiarą lub świadkiem przestępstw związ. z wojną? 

Ofiary i świadkowie przestępstw związ. z wojną 

Wojna może wpływać na ludzi na wiele sposobów. Bycie ofiarą lub świadkiem przestępstw, popełnionych w kontekście konfliktu zbrojnego lub masowej przemocy, może powodować nie tylko obrażenia fizyczne, ale także długotrwałe szkody psychiczne. Ludzie uciekający przed wojną są narażeni na zwiększone ryzyko bycia ofiarami przestępstw, takich jak handel ludźmi, wyzysk w pracy i wykorzystywanie seksualne.

Co zrobić, jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, padł ofiarą wojny?

Zobacz wszystkie wskazówki Uzyskaj pomoc

Dzieci są bardzo spostrzegawcze i widzą ofiary wojny

Większość ukraińskich ofiar wojny, które znalazły schronienie w krajach UE, to kobiety i dzieci. Dzieci te chodzą do szkoły w społeczności przyjmującej, która staje się jednym z pierwszych punktów kontaktu między ludnością lokalną a uchodźcami. 

Książka „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte" ma na celu podniesienie świadomości wśród dzieci (w wieku 7-10 lat) i dorosłych (rodziców i nauczycieli) na temat problemów ludzi uciekających przed wojną i ich praw.  

Poprzez historię ukraińskiej uchodźczyni spotykającej w swojej nowej szkole wyjątkowo spostrzegawczą dziewczynkę, pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na innych, aby rozpoznać ofiary przestępstw — w tym przypadku ofiary zbrodni wojennych — i zaoferować im wsparcie.

Miej oczy szeroko otwarte na ofiary lub świadków zbrodni wojennych.

Zbrodnie wojenne 

Dzieci uciekające przed wojną 

Przemoc seksualna w kontekście wojny 

Ryzyko handlu ludźmi i wykorzystywania ludzi

Uzyskaj pomoc

Ilość znalezionych organizacji: 3

  • Avsi Polska
  • Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Fundusz Sprawiedliwości
  • Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
5.1 mln osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. 
Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych 21.08.2023 r.  
5.9 W całej Europie odnotowano 5,9 miliona uchodźców z Ukrainy. 
Źródło: UNHCR (Wysoki komisarz narodów zjednoczonych ds. uchodźców), 21.08.2023 r.

Prawa ofiar przestępstw
w Unii Europejskiej

The rights of victims’ family members

Prawa członków rodziny ofiar przestępstw

Wiele praw, które przysługują ofiarom przestępstw, przysługuje również członkom ich rodzin, np. dostęp do usług wsparcia, prawo do ochrony i prawo do prywatności.
Right to protection and to individual assessment icon

Prawo do ochrony i indywidualnego traktowania

Ofiary przestępstw i członkowie ich rodzin mają prawo do ochrony przed wtórną i powtórną wiktymizacją, zastraszaniem, zemstą i krzywdą emocjonalną. Indywidualne traktowanie ma na celu ustalenie, czy ofiary przestępstw mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony oraz czy i w jakim stopniu skorzystałyby ze środków specjalnych w toku postępowania karnego. Godność ofiar przestępstw podczas zeznawania podlega ochronie.
Right to participate in criminal proceedings icon

Prawo do udziału w postępowaniu karnym

Ofiary przestępstw mają prawo do udziału w postępowaniu karnym.
Right to support services icon

Prawo do usług wsparcia

Wszystkie ofiary przestępstw mają prawo do korzystania ze świadczonych bezpłatnie i poufnie usług wsparcia, realizowanych w interesie ofiary przed wszczęciem postępowania karnego, w trakcie jego trwania i przez określony czas po jego zakończeniu.
Right to information icon

Prawo do informacji

Ofiary przestępstw mają prawo do uzyskania informacji na różne tematy, m.in. o metodach wsparcia i jego dostępie, o odszkodowaniach, o sprawiedliwości naprawczej, o ochronie oraz o tym, jak zgłosić przestępstwo i jak uzyskać pomoc prawną.
Right to understand and to be understood icon

Prawo do zrozumienia i bycia zrozumianym

Ofiary przestępstw mają prawo do bycia wysłuchanymi, zrozumianymi i szanowanymi. Komunikacja z ofiarami przestępstw (pisemna lub ustna) musi być prosta i łatwa do zrozumienia.

Przypadki otwierające oczy

Miej oczy szeroko otwarte. Ofiary przestępstw potrzebują Twojej czujności.