graphic decoration
Били ли сте някога жертва на насилие или познавате ли такaва?

Насилие, основано на пола

Насилие, основано на пола, е насилие, насочено директно към дадено лице поради пола му, или насилие, което засяга лицата с определен пол в несъразмерна степен. То може да включва насилие срещу жени, домашно насилие срещу жени, мъже или деца, живеещи в едно и също домакинство.

Какво да правите, ако станете свидетели на насилие, основано на пола, или познавате някого, който е жертва:

Вижте всички съвети Поискай помощ

Дръж очите си отворени за различните видове насилие, основано на пола.

Домашно насилие

Изнасилване

Фемицид

graphic decoration

Поискай помощ

Намерени са 3 организации.

  • За Теб
  • Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” (“П.У.Л.С”)
  • Фондация "Асоциация Анимус"
142 случая на жени, жертви на изнасилване (на възраст над 18 години), извършени от страна на мъже (на възраст над 18 години), са били докладвани от българската полиция през 2017 г. Източник: Европейският институт за равенство между половете (EIGI), 2017 г.
2981 През 2018 г. българската полиция регистрира 2981 случая на жени, станали жертви на насилие от страна на интимните си партньори - мъже на възраст над 18 години. Източник: Европейският институт за равенство между половете (EIGI), 2020 г.
26 През 2020 г. в България са регистрирани 26 жертви на фемицид. Източник: Евростат, 2020 г.

Права на жертвите
в Европейския съюз

The rights of victims’ family members

Правата на членовете на семействата на жертвите

Много от правата, приложими за жертвите, се отнасят и за членовете на техните семейства, като например правото на достъп до услуги за подкрепа, правото на защита и правото на неприкосновеност на личния живот.
Right to protection and to individual assessment icon

Право на защита и на индивидуална оценка

Жертвите и членовете на техните семейства имат право да бъдат защитени от допълнителна и повтаряща се виктимизация, заплашване, репресии и емоционална вреда. Целта на индивидуалната оценка е да се определи дали жертвите имат конкретни нужди от защита и дали и до каква степен биха имали полза от специални мерки в хода на наказателното производство. Достойнството на жертвите трябва да бъде защитено, когато дават показания.
Right to participate in criminal proceedings icon

Право на участие в наказателното производство

Жертвите имат право да вземат участие в наказателното производство.
Right to support services icon

Право на услуги за подкрепа

Всички жертви имат право на конфиденциални услуги за подкрепа, които са безплатни и в съответствие с интересите на жертвите преди, по време на и за съответен период от време след наказателното производство.
Right to information icon

Право на информация

Жертвите имат право да получават информация по редица теми, включително, но и не само, каква подкрепа е налична и как да получат достъп до нея, право на обезщетения, възстановително правосъдие, право на защита, и също така как да докладват за престъпления и да получат правна консултация.
Right to understand and to be understood icon

Право да разбираш и да бъдеш разбран

Жертвите имат право да бъдат чути, разбрани и уважавани. Цялата комуникация с жертвите (писмена и устна) трябва да бъде проста и лесна за разбиране от тяхна страна.

Истории, които отварят очите

Дръж очите си отворени. Жертвите се нуждаят от твоята бдителност.