Дръж очите си отворени за различните престъпления срещу човека.

Престъпления свързани с война

Насилие над човек

Насилие, основано на пола

Ксенофобия

ЛГБТИК-фобия

Насилие над деца

Децата също внимават за хора, пострадали от войната

Повечето украинци, пострадали от войната, които намират убежище в държавите от ЕС, са жени и деца. Тези деца ходят на училище в приемащата ги общност, която се превръща в една от първите точки на контакт между местното население и бежанците.

Книгата „Момичето, което си отваряше очите“ има за цел да повиши осведомеността сред децата (7 – 10 години) и възрастните (родители и учители) за проблемите и правата на хората, които бягат от война.

Чрез историята на украинско дете-бежанец, което в новото си училище среща особено наблюдателно момиченце, се показва колко е важно да се обръща внимание на другите, за да се разпознаят жертвите на престъпления – в този случай жертвите на военни престъпления – и да им се предложи подкрепа.

Помощ и съдействие

Има местни и национални организации, които могат да ти помогнат да се справиш с последиците от престъпления и насилие. Те предоставят подкрепа и разясняват правата на жертвите.

Потърси помощ

Права на жертвите
в Европейския съюз

The rights of victims’ family members

Правата на членовете на семействата на жертвите

Много от правата, приложими за жертвите, се отнасят и за членовете на техните семейства, като например правото на достъп до услуги за подкрепа, правото на защита и правото на неприкосновеност на личния живот.
Right to protection and to individual assessment icon

Право на защита и на индивидуална оценка

Жертвите и членовете на техните семейства имат право да бъдат защитени от допълнителна и повтаряща се виктимизация, заплашване, репресии и емоционална вреда. Целта на индивидуалната оценка е да се определи дали жертвите имат конкретни нужди от защита и дали и до каква степен биха имали полза от специални мерки в хода на наказателното производство. Достойнството на жертвите трябва да бъде защитено, когато дават показания.
Right to participate in criminal proceedings icon

Право на участие в наказателното производство

Жертвите имат право да вземат участие в наказателното производство.
Right to support services icon

Право на услуги за подкрепа

Всички жертви имат право на конфиденциални услуги за подкрепа, които са безплатни и в съответствие с интересите на жертвите преди, по време на и за съответен период от време след наказателното производство.
Right to information icon

Право на информация

Жертвите имат право да получават информация по редица теми, включително, но и не само, каква подкрепа е налична и как да получат достъп до нея, право на обезщетения, възстановително правосъдие, право на защита, и също така как да докладват за престъпления и да получат правна консултация.
Right to understand and to be understood icon

Право да разбираш и да бъдеш разбран

Жертвите имат право да бъдат чути, разбрани и уважавани. Цялата комуникация с жертвите (писмена и устна) трябва да бъде проста и лесна за разбиране от тяхна страна.