graphic decoration
Били ли сте някога жертва на ксенофобия или познавате ли такава?

Ксенофобия

Престъплението от ксенофобска омраза е криминално престъпление, подбудено от предубеждения, враждебност или предразсъдъци към група хора заради тяхното действително или възприеманo потекло, национален или етнически произход. Най-общо, ксенофобията е негативно отношение, предразсъдъци или поведение с цел отхвърляне, изключване и често пъти оклеветяване на човек или група от хора заради възприемането им като аутсайдери или чужденци в общността, обществото или националната идентичност.

Какво да правите, ако станете свидетели на престъпление от ксенофобска омраза или познавате някого, който е жертва:

Вижте всички съвети Поискай помощ

Дръж очите си отворени за различните видове ксенофобия.

Нападение

Подбуждане към насилие или омраза въз основа на ксенофобия (реч на омразата)

Тормоз

graphic decoration

Поискай помощ

Намерени са 1 организации.

  • Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” (“П.У.Л.С”)
29% от анкетираните в проучване на Евробарометър от 2019 г. смятат, че дискриминацията въз основа на етнически произход, е широко разпространена. Източник: Евробарометър, 2019 г.
67 През 2020 г. в България са докладвани 67 престъпления от омраза с расистка или ксенофобска мотивация. Източник: Данни на ОССЕ Служба за демократични институции и права на човека

Права на жертвите
в Европейския съюз

The rights of victims’ family members

Правата на членовете на семействата на жертвите

Много от правата, приложими за жертвите, се отнасят и за членовете на техните семейства, като например правото на достъп до услуги за подкрепа, правото на защита и правото на неприкосновеност на личния живот.
Right to protection and to individual assessment icon

Право на защита и на индивидуална оценка

Жертвите и членовете на техните семейства имат право да бъдат защитени от допълнителна и повтаряща се виктимизация, заплашване, репресии и емоционална вреда. Целта на индивидуалната оценка е да се определи дали жертвите имат конкретни нужди от защита и дали и до каква степен биха имали полза от специални мерки в хода на наказателното производство. Достойнството на жертвите трябва да бъде защитено, когато дават показания.
Right to participate in criminal proceedings icon

Право на участие в наказателното производство

Жертвите имат право да вземат участие в наказателното производство.
Right to support services icon

Право на услуги за подкрепа

Всички жертви имат право на конфиденциални услуги за подкрепа, които са безплатни и в съответствие с интересите на жертвите преди, по време на и за съответен период от време след наказателното производство.
Right to information icon

Право на информация

Жертвите имат право да получават информация по редица теми, включително, но и не само, каква подкрепа е налична и как да получат достъп до нея, право на обезщетения, възстановително правосъдие, право на защита, и също така как да докладват за престъпления и да получат правна консултация.
Right to understand and to be understood icon

Право да разбираш и да бъдеш разбран

Жертвите имат право да бъдат чути, разбрани и уважавани. Цялата комуникация с жертвите (писмена и устна) трябва да бъде проста и лесна за разбиране от тяхна страна.

Истории, които отварят очите

Дръж очите си отворени. Жертвите се нуждаят от твоята бдителност.