graphic decoration
Били ли сте някога жертва на ЛГБТИК-фобия или познавате ли такава?

ЛГБТИК-фобия

Анти-ЛГБТИК престъпление от омраза е престъпление, мотивирано от враждебност или от предразсъдъци към хора, които са ЛГБТИК (или са възприемани като такива). ЛГБТИК се отнася за хора, които са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, интерсексуални или куиър.

Какво да правите, ако станете свидетели на престъпление от омраза към ЛГБТИК или познавате някого, който е жертва:

Вижте всички съвети Поискай помощ

Дръж очите си отворени за различните видове престъпления от омраза към ЛГБТИК.

Подбуждане към насилие или омраза против ЛГБТИК

Тормоз

Нападение

graphic decoration

Поискай помощ

Намерени са 3 организации.

  • Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” (“П.У.Л.С”)
  • Фондация Ресурсен Център Билитис
  • Фондация Глас

40%

от анкетираните в проучване на FRA от 2019 г. са преживели тормоз поради това, че се самоопределят като ЛГБТИ през последните 12 месеца преди проучването. Агенция на Европейския съюз за основните права, 2019 г.

31%

от анкетираните в проучване на FRA от 2019 г. са били обект на физическо/сексуално нападение или са били заплашвани с насилие в дома им или на друго място. Източник: Агенция на Европейския съюз за основните права, 2019 г.

Права на жертвите
в Европейския съюз

The rights of victims’ family members

Правата на членовете на семействата на жертвите

Много от правата, приложими за жертвите, се отнасят и за членовете на техните семейства, като например правото на достъп до услуги за подкрепа, правото на защита и правото на неприкосновеност на личния живот.
Right to protection and to individual assessment icon

Право на защита и на индивидуална оценка

Жертвите и членовете на техните семейства имат право да бъдат защитени от допълнителна и повтаряща се виктимизация, заплашване, репресии и емоционална вреда. Целта на индивидуалната оценка е да се определи дали жертвите имат конкретни нужди от защита и дали и до каква степен биха имали полза от специални мерки в хода на наказателното производство. Достойнството на жертвите трябва да бъде защитено, когато дават показания.
Right to participate in criminal proceedings icon

Право на участие в наказателното производство

Жертвите имат право да вземат участие в наказателното производство.
Right to support services icon

Право на услуги за подкрепа

Всички жертви имат право на конфиденциални услуги за подкрепа, които са безплатни и в съответствие с интересите на жертвите преди, по време на и за съответен период от време след наказателното производство.
Right to information icon

Право на информация

Жертвите имат право да получават информация по редица теми, включително, но и не само, каква подкрепа е налична и как да получат достъп до нея, право на обезщетения, възстановително правосъдие, право на защита, и също така как да докладват за престъпления и да получат правна консултация.
Right to understand and to be understood icon

Право да разбираш и да бъдеш разбран

Жертвите имат право да бъдат чути, разбрани и уважавани. Цялата комуникация с жертвите (писмена и устна) трябва да бъде проста и лесна за разбиране от тяхна страна.

Истории, които отварят очите

Дръж очите си отворени. Жертвите се нуждаят от твоята бдителност.