graphic decoration
Били ли сте някога жертва на насилие или познавате ли такива?

Насилие над човек

Насилие срещу дадено лице може да включва тормоз, нападение, обир и убийство.

Какво да правите, ако станете свидетели на насилие над човек или познавате някого, който е жертва:

Вижте всички съвети Поискай помощ

Бъдете бдителни за различните видове насилие над човек.

Тормоз

Нападение

Обир

Убийство

Поискай помощ

Намерени са 1 организации.

  • Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” (“П.У.Л.С”)

69

жертви на умишлено убийство са регистрирани в България през 2020 г. Източник: Евростат, 2020 г.

22%

от анкетираните в проучване на FRA от 2021 г. са преживели тормоз през изминалите пет години. Източник: FRA, 2021 г.

5%

от анкетираните в проучване на FRA от 2021 г. са преживели физическо насилие през изминалите пет години. Източник: FRA, 2021 г.

Права на жертвите
в Европейския съюз

The rights of victims’ family members

Правата на членовете на семействата на жертвите

Много от правата, приложими за жертвите, се отнасят и за членовете на техните семейства, като например правото на достъп до услуги за подкрепа, правото на защита и правото на неприкосновеност на личния живот.
Right to protection and to individual assessment icon

Право на защита и на индивидуална оценка

Жертвите и членовете на техните семейства имат право да бъдат защитени от допълнителна и повтаряща се виктимизация, заплашване, репресии и емоционална вреда. Целта на индивидуалната оценка е да се определи дали жертвите имат конкретни нужди от защита и дали и до каква степен биха имали полза от специални мерки в хода на наказателното производство. Достойнството на жертвите трябва да бъде защитено, когато дават показания.
Right to participate in criminal proceedings icon

Право на участие в наказателното производство

Жертвите имат право да вземат участие в наказателното производство.
Right to support services icon

Право на услуги за подкрепа

Всички жертви имат право на конфиденциални услуги за подкрепа, които са безплатни и в съответствие с интересите на жертвите преди, по време на и за съответен период от време след наказателното производство.
Right to information icon

Право на информация

Жертвите имат право да получават информация по редица теми, включително, но и не само, каква подкрепа е налична и как да получат достъп до нея, право на обезщетения, възстановително правосъдие, право на защита, и също така как да докладват за престъпления и да получат правна консултация.
Right to understand and to be understood icon

Право да разбираш и да бъдеш разбран

Жертвите имат право да бъдат чути, разбрани и уважавани. Цялата комуникация с жертвите (писмена и устна) трябва да бъде проста и лесна за разбиране от тяхна страна.

Истории, които отварят очите

Дръж очите си отворени. Жертвите се нуждаят от твоята бдителност.