graphic decoration
Stali ste sa obeťou násilia alebo poznáte niekoho, kto sa ňou stal?

Rodovo podmienené násilie

Rodovo podmienené násilie je násilie namierené proti osobe z dôvodu jej pohlavia alebo násilie, ktoré neúmerne postihuje osoby určitého pohlavia. Zahŕňa násilie na ženách alebo domáce násilie na osobách žijúcich v spoločnej domácnosti.

Čo robiť, ak ste svedkom rodovo podmieneného násilia alebo poznáte niekoho, kto sa stal obeťou:

Zobraziť všetky tipy Získajte podporu

Majte oči otvorené a všímajte si rôzne typy rodovo podmieneného násilia.

Domáce násilie

Znásilnenie

Femicída

graphic decoration

Získajte podporu

Nájdených 7 organizácií.

  • Prevencia kriminality
  • Krízové stredisko DÚHA
  • Centrum Nádej
  • Žena v tiesni
  • MyMamy
  • Aliancia Žien Slovenska
  • Fenestra
28 V roku 2020 bolo na Slovensku evidovaných 28 obetí femicídy. Zdroj: Eurostat, 2020
11,38 V roku 2020 zaznamenala polícia 11,38 trestných činov sexuálneho násilia na stotisíc obyvateľov. Zdroj: Eurostat, 2020
23% žien na Slovensku niekedy v živote zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany intímneho partnera. Zdroj: OECD, 2019

Práva obetí
v Európskej únii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných príslušníkov obetí

Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobných údajov.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a na individuálne posúdenie

Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Dôstojnosť obetí musí byť pri podaní svedeckej výpovede chránená.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo zúčastniť sa trestného konania

Obete majú právo zúčastniť sa trestného konania.
Right to support services icon

Právo na podporné služby

Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred zahájením trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informácie

Obete majú právo získať informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aká podpora je k dispozícii a ako sa k nej dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumieť a byť pochopený

Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

Príbehy, ktoré Vám otvoria oči

Majte oči otvorené. Obete potrebujú Vašu pozornosť.