graphic decoration
Stretli ste sa s xenofóbiou alebo poznáte nejakú obeť xenofóbie?

Xenofóbia

Xenofóbny trestný čin z nenávisti je trestný čin, ktorý je motivovaný predsudkami, nepriateľstvom alebo zaujatosťou voči ľuďom z dôvodu ich skutočného alebo domnelého rodinného pôvodu, národnosti alebo etnického pôvodu. Xenofóbia je vo všeobecnosti postoj, predsudok alebo správanie, ktoré odmieta, vylučuje a často očierňuje osobu alebo skupinu osôb na základe toho, že sú vnímané ako outsideri alebo cudzinci vo vzťahu ku komunite, spoločnosti alebo národnej identite.

Čo by ste mali robiť, ak ste sa stali svedkom xenofóbneho trestného činu z nenávisti alebo ak poznáte niekoho, kto sa stal obeťou:

Zobraziť všetky tipy Získajte podporu

Majte oči otvorené všímajte si rôzne typy xenofóbie.

Napadnutie

Podnecovanie ku xenofóbnemu násiliu alebo nenávisti („hate speech“)

Obťažovanie

graphic decoration

Získajte podporu

Nájdených 2 organizácií.

  • Prevencia kriminality
  • Krízové stredisko DÚHA
3 prípady trestných činov z nenávisti bolo v roku 2021 nahlásených inými zdrojmi. Zdroj: Údaje OBSE ODIHR o trestných činoch z nenávisti
20
V roku 2021 bolo zaznamenaných štátnymi orgánmi 20 prípadov trestných činov z nenávisti.
20 V roku 2020 bolo zaznamenaných 20 prípadov trestných činov z nenávisti. Zdroj: ODIHR, 2020

Práva obetí
v Európskej únii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných príslušníkov obetí

Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobných údajov.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a na individuálne posúdenie

Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Dôstojnosť obetí musí byť pri podaní svedeckej výpovede chránená.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo zúčastniť sa trestného konania

Obete majú právo zúčastniť sa trestného konania.
Right to support services icon

Právo na podporné služby

Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred zahájením trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informácie

Obete majú právo získať informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aká podpora je k dispozícii a ako sa k nej dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumieť a byť pochopený

Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

Príbehy, ktoré Vám otvoria oči

Majte oči otvorené. Obete potrebujú Vašu pozornosť.