graphic decoration
Stali ste sa obeťou násilia alebo poznáte niekoho, kto sa obeťou násilia stal?

Násilie na ľuďoch

Násilie na ľuďoch môže zahŕňať obťažovanie, napadnutie, lúpež a vraždu.

Čo by ste mali robiť, ak ste boli svedkom násilia na ľuďoch alebo poznáte niekoho, kto sa stal obeťou násilia:

Zobraziť všetky tipy Získajte podporu

Majte oči otvorené a všímajte si rôzne trestné činy páchané na ľuďoch.

Obťažovanie

Napadnutie

Lúpež

Vražda

Získajte podporu

Nájdených 2 organizácií.

  • Prevencia kriminality
  • Krízové stredisko DÚHA
63 V roku 2020 bolo evidovaných 63 vrážd. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
5280 V roku 2020 bolo evidovaných 5280 prípadov trestných činov z nenávisti. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
9% opýtaných v prieskume FRA z roku 2021 uviedlo, že zažilo fyzické násilie v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Zdroj: FRA, 2021
14% opýtaných v prieskume FRA z roku 2021 uviedlo, že zažilo fyzické násilie v predchádzajúcich piatich rokoch. Zdroj: FRA, 2021

Práva obetí
v Európskej únii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných príslušníkov obetí

Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobných údajov.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a na individuálne posúdenie

Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Dôstojnosť obetí musí byť pri podaní svedeckej výpovede chránená.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo zúčastniť sa trestného konania

Obete majú právo zúčastniť sa trestného konania.
Right to support services icon

Právo na podporné služby

Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred zahájením trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informácie

Obete majú právo získať informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aká podpora je k dispozícii a ako sa k nej dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumieť a byť pochopený

Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

Príbehy, ktoré Vám otvoria oči

Majte oči otvorené. Obete potrebujú Vašu pozornosť.