graphic decoration
Boli ste svedkom násilia na deťoch alebo poznáte dieťa, ktoré sa stalo obeťou násilia?

Násilie na deťoch

Násilie na deťoch zahŕňa všetky formy ujmy, ako je fyzické alebo psychické násilie, ubližovanie alebo zneužívanie, zanedbávanie alebo nedostatočná starostlivosť, zlé zaobchádzanie alebo vykorisťovanie, vrátane sexuálneho zneužívania detí. Môže mať rôzne podoby a môže sa ho dopustiť ktokoľvek vrátane dieťaťu blízkych osôb alebo osôb v pozícii autority (napr. rodičia, príbuzní, pedagogickí pracovníci alebo opatrovatelia).

Čo robiť, ak viete alebo máte podozrenie, že sa dieťa stalo obeťou násilia:

Zobraziť všetky tipy Získajte podporu

Majte oči otvorené a všímajte si rôzne druhy násilia na deťoch.

Fyzické týranie

Sexuálne násilie na deťoch

Citové alebo psychické týranie

Ostatné formy

Získajte podporu

Nájdených 6 organizácií.

  • Prevencia kriminality
  • Krízové stredisko DÚHA
  • Náruč - Pomoc deťom v kríze
  • Centrum Nádej
  • Žena v tiesni
  • MyMamy
415 V roku 2021 bolo polícii nahlásených 415 prípadov sexuálneho zneužívania osoby mladšej ako 18 rokov. Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2021
99 V roku 2021 bolo polícii nahlásených 99 obetí úmyselného ublíženia na zdraví mladších ako 18 rokov. Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2021
5 V roku 2020 bolo evidovaných 5 obetí úmyselných vrážd mladších ako 15 rokov. Zdroj: Eurostat, 2019

Práva obetí
v Európskej únii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných príslušníkov obetí

Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobných údajov.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a na individuálne posúdenie

Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Dôstojnosť obetí musí byť pri podaní svedeckej výpovede chránená.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo zúčastniť sa trestného konania

Obete majú právo zúčastniť sa trestného konania.
Right to support services icon

Právo na podporné služby

Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred zahájením trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informácie

Obete majú právo získať informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aká podpora je k dispozícii a ako sa k nej dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumieť a byť pochopený

Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

Príbehy, ktoré Vám otvoria oči

Majte oči otvorené. Obete potrebujú Vašu pozornosť.