Majte oči otvorené a všímajte si rôzne trestné činy páchané na ľuďoch.

Vojnové zločiny

Násilie na ľuďoch

Rodovo podmienené násilie

Xenofóbia

LGBTI fóbia

Násilie na deťoch

Aj deti majú oči otvorené a všímajú si obete vojny

Väčšina ukrajinských obetí vojny, ktoré hľadajú útočisko v krajinách EÚ, sú ženy a deti. Deti následne navštevujú školy vo svojej novej komunite a školy sa tak stávajú jedným z prvých kontaktných bodov medzi domácimi obyvateľmi a utečencami. 

Cieľom knihy Dievčatko, ktoré malo oči otvorené je informovať deti (7-10 rokov) a dospelých (rodičov a učiteľov) o problémoch, s ktorými sa stretávajú ľudia utekajúci pred vojnou, ako aj o ich právach.  

Na základe príbehu ukrajinského dievčatka, ktoré uteká pred vojnou a v novej škole stretne mimoriadne všímavú spolužiačku kniha ukazuje, aké dôležité je všímať si ľudí okolo seba. Len tak dokážeme rozpoznať medzi nami obete zločinov, v tomto prípade vojnových zločinov, a poskytnúť im podporu.

Pomoc a podpora

Existujú miestne a národné organizácie, ktoré vám môžu pomôcť vyrovnať sa s následkami trestných činov a násilia, poskytnúť podporu a vysvetliť práva, ktoré obete majú.

Nájdite pomoc

Práva obetí
v Európskej únii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných príslušníkov obetí

Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobných údajov.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a na individuálne posúdenie

Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Dôstojnosť obetí musí byť pri podaní svedeckej výpovede chránená.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo zúčastniť sa trestného konania

Obete majú právo zúčastniť sa trestného konania.
Right to support services icon

Právo na podporné služby

Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred zahájením trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informácie

Obete majú právo získať informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aká podpora je k dispozícii a ako sa k nej dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumieť a byť pochopený

Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.