graphic decoration
Stali ste sa obeťou LGBTIQ fóbie alebo poznáte nejakú obeť LGBTIQ fóbie?

LGBTI fóbia

Trestný čin z nenávisti voči LGBTIQ osobám je trestný čin, ktorý je motivovaný nepriateľstvom alebo predsudkami voči LGBTIQ osobám (alebo sú za ne považované). Pojem LGBTIQ označuje lesby, gayov, bisexuálne, transrodové, intersexuálne alebo queer osoby.

Čo robiť, ak ste svedkom trestného činu z nenávisti voči LGBTIQ osobám alebo niekoho takého poznáte:

Zobraziť všetky tipy Získajte podporu

Majte oči otvorené a všímajte si rôzne typy trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ osobám.

Podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči LGBTIQ osobám

Obťažovanie

Napadnutie

graphic decoration

Získajte podporu

Nájdených 3 organizácií.

  • Prevencia kriminality
  • Krízové stredisko DÚHA
  • Iniciatíva Inakosť
50% opýtaných v prieskume FRA z roku 2020 uviedlo, že sa „vždy“ vyhýba držaniu partnera rovnakého pohlavia za ruku na verejnosti zo strachu z napadnutia, ohrozenia alebo obťažovania, zatiaľ čo 27 % opýtaných sa tomu vyhýba „často“. Zdroj: FRA, 2020
49% opýtaných v prieskume FRA z roku 2020 uviedlo, že „takmer nikdy“ otvorene nehovorí o tom, že sú LGBTI, zatiaľ čo 25 % opýtaných len „zriedka“ zo strachu, že sa stanú obeťami trestných činov z nenávisti. Zdroj: FRA, 2020

Práva obetí
v Európskej únii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných príslušníkov obetí

Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobných údajov.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a na individuálne posúdenie

Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Dôstojnosť obetí musí byť pri podaní svedeckej výpovede chránená.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo zúčastniť sa trestného konania

Obete majú právo zúčastniť sa trestného konania.
Right to support services icon

Právo na podporné služby

Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred zahájením trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informácie

Obete majú právo získať informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aká podpora je k dispozícii a ako sa k nej dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumieť a byť pochopený

Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

Príbehy, ktoré Vám otvoria oči

Majte oči otvorené. Obete potrebujú Vašu pozornosť.