Cieľ

Goal

Cieľom kampane „Majme oči otvorené“ je vytvoriť prostredie, v ktorom sa obete trestných činov cítia bezpečne, sú pochopené a majú podporu. Cieľom kampane, ktorú spustila Európska komisia, je zabezpečiť, aby obete rozumelisvojim právam a aby sa cítili oprávnené ich využívať a domáhať sa spravodlivosti. Kampaň by tiež mala zaručiť, aby sa s obeťami zaobchádzalo spravodlivo, dôstojne a s rešpektom, aby bol ich hlas vypočutý a aby vedeli, kde môžu hľadať podporu.

Prečo sa kampaň zameriava na tieto trestné činy

Kampaň „Majme oči otvorené“ sa zameriava na trestné činy voči deťom, xenofóbne trestné činy z nenávisti, trestné činy z nenávisti voči LGBTIQ osobám, násilné trestné činy a násiliu na základe pohlavia. Je dôležité uvedomiť si, že každý trestný čin môže mať pre obete vážne následky. Práva obetí uvedené na tejto stránke sa vzťahujú na obete všetkých trestných činov a niektoré podporné služby môžu byť k dispozícii aj obetiam iných trestných činov, ako tie, ktoré sú uvedené v zozname.

Prečo EÚ prijíma opatrenia práve teraz

Počas pandémie Covid-19 a národných lockdownov v celej EÚ zaznamenali verejné orgány nárast domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, kyberkriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti. Každý rok sa milióny ľudí stávajú obeťami trestných činov, ktoré môžu postihnúť každého z nás. Preto je dôležité poznať svoje práva a vedieť, kam sa môžeme obrátiť pri hľadaní pomoci pre seba alebo svojich blízkych. Kampaň bola oznámená v rámci prvej stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025).

Je dôležité, aby obete mohli nájsť potrebnú podporu, ochranu a právnu pomoc. S obeťami treba jednať s rešpektom a úctou. V opačnom prípade hrozí riziko sekundárnej a opakovanej viktimizácie, kedy obeť utrpí ďalšiu ujmu v dôsledku toho, ako s ňou inštitúcie alebo jednotlivci zaobchádzajú.

Európska komisia spúšťa túto kampaň s cieľom zabezpečiť, aby obete trestných činov a ich priatelia a rodinní príslušníci vedeli o poradenských a podporných službách, azylových domoch (vrátane detských a rodinných domovov), linkách dôvery, emocionálnej a psychologickej podpore, lekárskej pomoci, podpore pri traume a poradenstve a ďalších sociálnych službách, ktoré sú im k dispozícii.

Čo robí EÚ pre ochranu obetí?

V roku 2012 prijala Európska komisia Smernicu o právach obetí. Stanovujú sa v nej minimálne štandardy týkajúce sa práv obetí trestných činov a určuje, aká podpora a ochrana by im mala byť k dispozícii. V rámci stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) Komisia presadzuje lepšiu komunikáciu o právach obetí a ich potrebách spustením osvetovej kampane EÚ o právach obetí.