Var uppmärksam på de olika brotten mot en person.

Krigsrelaterade brott

Våld mot person

Könsbaserat våld

Xenofobi

HBTQIA-fobi

Våld mot barn

Barn håller ögonen öppna efter krigsoffer

De flesta av de ukrainska krigsoffer som har flytt till EU-länder är kvinnor och barn. Dessa barn går i skolan i sitt värdsamhälle, och skolan blir en av de första kontaktpunkterna mellan lokalbefolkningen och flyktingarna.

Boken ”Flickan som höll ögonen öppna” (The Girl Who Kept Her Eyes Open) syftar till att öka medvetenheten bland barn (7–10 år) och vuxna (föräldrar och lärare) om de problem som människor som flyr från krig har och om deras rättigheter.

Berättelsen om ett ukrainskt flyktingbarn som träffar en särskilt observant liten flicka i sin nya skola visar hur viktigt det är att vara uppmärksam på andra människor för att kunna känna igen brottsoffer – i det här fallet offer för krigsrelaterade brott – och erbjuda dem stöd.

Hjälp och stöd

Det finns lokala och nationella organisationer som kan hjälpa dig att hantera effekterna av brott och våld, ge stöd och förklara vilka rättigheter de drabbade har.

Få hjälp

Brottsoffers rättigheter
inom Europeiska Unionen

The rights of victims’ family members

Rättigheter för brottsoffrens familjemedlemmar

Många av de rättigheter som gäller offer omfattar även deras familjemedlemmar, såsom rätten till stödtjänster, rätten till skydd och rätten till personlig integritet.
Right to protection and to individual assessment icon

Rätt till skydd och individuell bedömning

Brottsoffer och deras anhöriga har rätt att skyddas mot sekundär och upprepad kränkande diskriminering, hot, repressalier och känslomässig skada. Syftet med den individuella bedömningen är att identifiera om brottsoffer har särskilda skyddsbehov samt att avgöra om och i vilken utsträckning de skulle ha nytta av särskilda åtgärder i samband med ett brottmålsförfarande. Brottsoffrens värdighet måste skyddas när de vittnar.
Right to participate in criminal proceedings icon

Rätt att delta i brottmålsförfaranden

Brottsoffer har rätt att delta i brottmålsförfaranden.
Right to support services icon

Rätt till stödtjänster

Alla brottsoffer har rätt till konfidentiella, kostnadsfria stödtjänster som agerar i brottsoffrens intresse före, under och under rimlig tid efter brottmålsförfarande.
Right to information icon

Rätt till information

Den som drabbas av ett brott har rätt att få information om en rad olika ämnen, däribland vilket stöd som finns och hur man får tillgång till det, kompensation, reparativ rättvisa, skydd, hur man rapporterar brott och hur man får tillgång till juridisk rådgivning.
Right to understand and to be understood icon

Rätt att förstå och bli förstådd

Den som drabbas av ett brott har rätt att bli hörd, förstådd och respekterad. All kommunikation med brottsoffer (skriftlig och muntlig) ska vara enkel och lättförståelig.