Držite oči otvorenima kako biste prepoznali različita kaznena djela nad osobama.

Ratnih zločina

Nasilje nad osobom

Rodno uvjetovano nasilje

Ksenofobija

LGBTIQ fobija

Nasilje nad djecom

I djeca drže oči otvorene i prepoznaju žrtve rata

Većina ukrajinskih žrtava koje traže utočište od rata u zemljama Europske unije su žene i djeca. Ta djeca pohađaju škole u svojoj sredini, stoga je škola jedno od prvih mjesta kontakta lokalnog stanovništva s izbjeglicama.

Cilj je slikovnice „Djevojčica sa širom otvorenim očima" skrenuti pozornost  djece (od 7 do 10 godina) i odraslih (roditelja i nastavnika) na poteškoće i prava onih koji bježe od rata.

Kroz priču o ukrajinskom djetetu izbjeglici koje u novoj školi upoznaje osobito pažljivu djevojčicu saznajemo koliko je važno obratiti pažnju na druge kako bismo prepoznali žrtve zločina – u ovom slučaju, žrtve ratnih zločina i ponudili im pomoć.

Pomoć i podrška

Postoje lokalne i nacionalne organizacije koje vam mogu pomoći u nošenju s posljedicama zločina i nasilja, pružiti podršku i objasniti prava koje žrtve imaju.

Pronađite pomoć

Prava žrtava
u Europskoj uniji

The rights of victims’ family members

Prava članova obitelji žrtve

Mnoga prava koja se odnose na žrtve vrijede i za članove njihovih obitelji poput prava na pristup službama za podršku, prava na zaštitu i prava na privatnost.
Right to protection and to individual assessment icon

Pravo na zaštitu i pojedinačnu procjenu

Žrtve i članovi njihovih obitelji imaju pravo na zaštitu od sekundarne viktimizacije, zastrašivanja i odmazde. Pojedinačnom procjenom potreba žrtve mogu se utvrditi dodatne specifične potrebe i mjere za zaštitu žrtve u kaznenom postupku.
Right to participate in criminal proceedings icon

Pravo na sudjelovanje u kaznenim postupcima

Žrtve imaju pravo sudjelovati u kaznenom postupku.
Right to support services icon

Pravo na podršku

Sve žrtve imaju pravo na pristup službama za pomoć i podršku. Povjerljivu podršku i pomoć žrtve mogu ostvariti potpuno besplatno prije, za vrijeme i nakon završetka kaznenog postupka.
Right to information icon

Pravo na dobivanje informacija

Žrtve imaju, između ostalog, pravo biti informirane o načinima ostvarenja i dostupnim oblicima podrške i pomoći, načinima prijave kaznenih djela, naknadama, mjerama zaštite, pravnoj pomoći i restorativnoj pravdi.
Right to understand and to be understood icon

Pravo razumjeti i biti razumljiv

Žrtve imaju pravo da ih se čuje, razumije i poštuje. Sva komunikacija sa žrtvama (pisana i govorna) mora biti jednostavna i razumljiva.