Turi acis vaļā attiecībā uz dažādiem noziegumiem pret personu.

Ar karu saistītu noziegumu

Vardarbību pret personu

Ar dzimumu saistītu vardarbību

Ksenofobiju

LGBT+ fobiju

Vardarbību pret bērniem

Bērni labi redz kara upurus

Lielākā daļa Ukrainas kara upuru, kas meklē patvērumu ES valstīs, ir sievietes un bērni. Šie bērni dodas uz skolu savā uzņemošajā kopienā, un tā kļūst par vienu no pirmajām saskares vietām starp vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem. 

Grāmatas “Meitene, kura turēja acis vaļā ” mērķis ir veicināt bērnu (7-10 gadus vecu) un pieaugušo (vecāku un skolotāju) izpratni par problēmām, ar kurām saskaras cilvēki, kuri bēg no kara, un viņu tiesībām.  

Stāsts par ukraiņu bēgļu bērnu, kas savā jaunajā skolā satiek īpaši vērīgu meiteni, parāda, cik svarīgi ir pievērst uzmanību citiem, lai atpazītu noziegumu upurus - šajā gadījumā ar karu saistītu noziegumu upurus - un piedāvāt viņiem atbalstu.

Palīdzība un atbalsts

Pastāv vietējās un nacionālās organizācijas, kas var palīdzēt tev tikt galā ar noziedzības un vardarbības sekām, sniegt atbalstu un izskaidrot, kādas ir cietušo tiesības.

Palīdzība

Cietušo tiesības
Eiropas Savienībā

The rights of victims’ family members

Cietušo ģimenes locekļu tiesības

Daudzas tiesības, kas attiecas uz cietušajiem, attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem, piemēram, tiesības uz atbalsta pakalpojumu saņemšanu, tiesības uz aizsardzību un tiesības uz privātumu.
Right to protection and to individual assessment icon

Tiesības uz aizsardzību un individuālu novērtējumu

Cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem ir tiesības uz aizsardzību pret sekundāru un atkārtotu viktimizāciju, iebiedēšanu, atriebību un emocionālu kaitējumu. Individuālā novērtējuma mērķis ir noskaidrot, vai cietušajiem ir īpašas vajadzības pēc aizsardzības, un saprast, vai un cik lielā mērā viņi gūtu labumu no īpašiem pasākumiem kriminālprocesa gaitā. Kad cietušie sniedz liecību, pret viņiem ir jāizturas ar cieņu.
Right to participate in criminal proceedings icon

Tiesības piedalīties kriminālprocesā

Cietušajiem ir tiesības piedalīties kriminālprocesā.
Right to support services icon

Tiesības uz atbalsta pakalpojumiem

Visiem cietušajiem ir tiesības uz konfidenciāliem cietušo atbalsta pakalpojumiem, kas pieejami bez maksas, darbojoties cietušo interesēs pirms kriminālprocesa, tā laikā un atbilstošu laika periodu pēc tā beigām.
Right to information icon

Tiesības uz informāciju

Cietušajiem ir tiesības saņemt informāciju par dažādiem tematiem, tostarp, bet ne tikai par to, kāds atbalsts ir pieejams un kā to saņemt, kompensācijām, taisnīguma atjaunošanu, aizsardzību, par to, kā ziņot par noziedzīgiem nodarījumiem un kā saņemt juridiskās konsultācijas.
Right to understand and to be understood icon

Tiesības saprast un tikt saprastam

Cietušajiem ir tiesības tikt uzklausītiem, saprastiem un respektētiem. Visai saziņai ar cietušajiem (rakstiskai un mutiskai) jābūt vienkāršai un viegli saprotamai.