Om kampanjen

Mål

Kampanjen ”Håll ögonen öppna” syftar till att skapa en miljö där brottsoffer känner sig trygga, förstådda och stöttade. Målet med kampanjen, som lanserades av EU-kommissionen, är att säkerställa att offren förstår sina rättigheter och att de känner sig bemyndigade att använda dem och söka rättvisa. Kampanjen syftar också till att garantera att offren behandlas rättvist, värdigt och respektfullt, att deras röster hörs och att de vet var de kan söka stöd.

Därför fokuserar kampanjen på dessa brott

Kampanjen ”Håll ögonen öppna” fokuserar på brott mot barn, främlingsfientliga hatbrott, hatbrott mot LGBTIQ-personer, våldsamma brott och könsbaserat våld. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla brott kan få allvarliga konsekvenser för offren. Offrens rättigheter som beskrivs på denna webbplats omfattar offer för alla slags brott, och vissa av stödtjänsterna kan vara tillgängliga för dem som har drabbats av andra brott än de som anges här.

Därför vidtar EU åtgärder nu

Under covid-19-pandemin och nationella nedstängningar över hela EU rapporterade offentliga myndigheter om en ökning av våld i hemmet, sexuella övergrepp på barn, cyberbrott samt rasistiska och främlingsfientliga hatbrott. Varje år utsätts miljontals människor för brott – det kan drabba vem som helst. Därför är det viktigt att vi känner till våra rättigheter och vet vart vi kan vända oss för att få hjälp, för oss själva eller våra nära och kära. Kampanjen tillkännagavs i den första EU-strategin om brottsoffers rättigheter (2020–2025).

Det är viktigt att brottsoffer har tillgång till det stöd, det skydd och den rättvisa de behöver. Den som blir utsatt för ett brott ska behandlas med respekt och omtanke. Om inte finns det risk för sekundär och upprepad kränkande diskriminering, där brottsoffret lider ytterligare skada på grund av hur hen bemöts av institutioner eller individer.

EU-kommissionen lanserar denna kampanj för att säkerställa att brottsoffren och deras vänner och familj är medvetna om vilka råd- och stödtjänster, tillfälliga bostäder (inklusive barn- och familjehem), hjälplinjer, känslomässigt och psykologiskt stöd, medicinsk hjälp, traumastöd och rådgivning samt andra sociala tjänster som är tillgängliga för dem.

Vad gör EU för att skydda brottsoffren?

År 2012 antog EU-kommissionen direktivet om brottsoffers rättigheter. Detta fastställer minimistandarder för brottsoffers rättigheter och anger vilket stöd och skydd som ska finnas tillgängligt för dem. Enligt EU:s strategi för brottsoffers rättigheter (2020–2025) främjar EU-kommissionen bättre kommunikation om brottsoffers rättigheter och behov genom att lansera en EU-kampanj om detta.