O kampanji

Ciljevi

Cilj je kampanje „Držat ću oči širom otvorene” stvoriti okruženje u kojem žrtve zločina osjećaju da su sigurne, da ih se razumije i podržava. Ova kampanja, koju je pokrenula Europska komisija, želi osigurati da žrtve razumiju svoja prava te da se osjećaju osnaženima koristiti ih i tražiti pravdu. Cilj je također zajamčiti da se sa žrtvama postupa pravedno, dostojanstveno i s poštovanjem, da se njihov glas čuje i da znaju gdje mogu dobiti podršku.

Zašto se kampanja usredotočuje na ova kaznena djela

Kampanja „Držat ću oči širom otvorene” usmjerena je na kaznena djela protiv djece, ksenofobne zločine iz mržnje, zločine iz mržnje protiv LGBTIQ osoba, i rodno uvjetovano nasilje. Međutim, važno je zapamtiti da sva kaznena djela mogu imati ozbiljne posljedice za žrtve. Prava žrtava navedena na ovom web-mjestu primjenjuju se na žrtve svih kaznenih djela, a neke od usluga podrške mogu biti dostupne i žrtvama kaznenih djela koja nisu navedena na popisu.

Zašto EU sada poduzima mjere

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 i nacionalnih karantena diljem EU-a javna tijela prijavila su porast slučajeva obiteljskog nasilja, seksualnog zlostavljanja djece, kiberkriminala te rasističkih i ksenofobnih kaznenih djela. Svake godine milijuni ljudi postaju žrtve kaznenih djela; to se može dogoditi svakome od nas. Zbog toga je važno da znamo svoja prava i kome se možemo obratiti za pomoć, bilo za sebe ili za svoje najmilije. Kampanja je najavljena u prvoj Strategiji EU-a o pravima žrtava (2020. – 2025.).

Ključno je da žrtve mogu pronaći podršku, zaštitu i pravdu koja im je potrebna. Prema žrtvama se moramo ophoditi s poštovanjem i obzirom. U suprotnome postoji rizik od sekundarne i ponovne viktimizacije, kada se žrtvi još više šteti zbog načina na koji se institucije ili pojedinci odnose prema njoj.

Europska komisija pokreće ovu kampanju kako bi zajamčila da žrtve kaznenih djela te njihovi prijatelji i obitelji budu svjesni usluga savjetovanja i podrške, skloništa (uključujući dječje i obiteljske kuće), telefonskih linija za pomoć, emocionalne i psihološke podrške, medicinske pomoći, podrške i savjetovanja nakon trauma te drugih socijalnih usluga koje su im dostupne.

Što EU čini kako bi zaštitila žrtve?

Godine 2012. Europska komisija donijela je Direktivu o pravima žrtava. Tom se direktivom utvrđuju minimalni standardi o pravima žrtava kaznenih djela te se navodi koja im potpora i zaštita trebaju biti dostupne. U skladu sa Strategijom EU-a o pravima žrtava (2020.-2025.) Komisija promiče bolju komunikaciju o pravima i potrebama žrtava pokretanjem kampanje EU-a za podizanje svijesti o pravima žrtava.