Over de campagne

Doel

De 'Hou je ogen open'–campagne is bedoeld om een klimaat te scheppen waarin de slachtoffers van geweld zich veilig, begrepen en ondersteund voelen. De Europese Commissie heeft de campagne gelanceerd om ervoor te zorgen dat de slachtoffers begrijpen wat hun rechten zijn en zich sterk genoeg voelen om er gebruik van te maken, zodat zij hun recht kunnen halen. Een ander doel van de campagne is ervoor te zorgen dat de slachtoffers rechtvaardig, waardig en met respect worden behandeld, dat hun stem wordt gehoord en dat zij weten waar ze ondersteuning kunnen vinden.

Waarom richt de campagne zich op deze strafbare feiten?

De 'Hou je ogen open'–campagne richt zich op strafbare feiten tegen kinderen, haatmisdrijven uit xenofobie, LGTBQI–haatmisdrijven, geweldsmisdrijven en gendergerelateerd geweld. We moeten echter goed onthouden dat alle soorten strafbare feiten ernstige gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers. De op deze website vermelde rechten van het slachtoffer zijn van toepassing op de slachtoffers van alle soorten strafbare feiten; ook de slachtoffers van andere strafbare feiten dan de hier opgesomde kunnen gebruikmaken van enkele van de ondersteunende diensten.

Waarom de EU nu actie onderneemt

Tijdens de COVID-19-pandemie en de nationale lockdowns in de EU hebben overheidsinstanties melding gemaakt van een toename van huiselijk geweld, seksueel misbruik van kinderen, cybercriminaliteit en haatmisdrijven uit racisme en xenofobie. Elk jaar zijn miljoenen mensen het slachtoffer van een misdrijf; het kan iedereen gebeuren. Daarom is het belangrijk dat we onze rechten kennen en weten waar we hulp kunnen krijgen, voor onszelf en voor onze naasten. De campagne is aangekondigd in de eerste EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025).

Het is van essentieel belang dat de slachtoffers de ondersteuning, bescherming en rechtspraak kunnen krijgen die ze nodig hebben. De slachtoffers moeten met respect en achting worden behandeld. Zo niet, dan lopen de slachtoffers het risico op secundaire en herhaalde victimisatie, waarbij ze verdere schade ondervinden van de manier waarop instanties of individuele personen met hen omgaan.

De Europese Commissie start deze campagne om ervoor te zorgen dat de slachtoffers van strafbare feiten en hun vrienden en familie weten welke advies- en ondersteuningsdiensten, opvanghuizen (onder andere voor kinderen en gezinnen), telefonische hulplijnen, emotionele en psychische steun, medische hulp, traumahulp en begeleiding er zijn, en andere diensten waar ze een beroep op kunnen doen.

Wat doet de EU om slachtoffers te beschermen?

De Europese Commissie heeft in 2012 de richtlijn slachtofferrechten vastgesteld. Hierin worden minimumnormen vastgesteld voor de rechten van slachtoffers van strafbare feiten en wordt uiteengezet welke ondersteuning en bescherming zij moeten kunnen krijgen. In het kader van de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) zet de Commissie zich in voor een betere communicatie over de rechten en de behoeften van slachtoffers met de lancering van een EU-bewustmakingscampagne over de rechten van slachtoffers.