Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi

Cuspóir

Leis an bhfeachtas ‘Keep your eyes open’ féachtar ar thimpeallacht a chruthú ina mothaíonn íospartaigh coireachta go bhfuil siad sábháilte, go dtuigtear dóibh agus go dtugtar tacaíocht dóibh. Arna sheoladh ag an gCoimisiún Eorpach, tá sé mar chuspóir ag an bhfeachtas a chinntiú go dtuigeann na híospartaigh a gcearta agus go mothaíonn siad go bhfuil de chumhacht acu iad a úsáid agus ceartas a lorg. Chomh maith leis sin tá sé mar chuspóir ag an bhfeachtas a dheimhniú go dtugtar cothroime, dínit agus meas d’íospartaigh, go dtugtar cluas éisteachta dóibh agus go bhfuil siad ar an eolas faoi cá bhfaighidh siad tacaíocht.

Cén fáth a ndíríonn an feachtas ar na coireanna sin

Leis an bhfeachtas ‘Keep your eyes open’ dírítear ar an gcoireacht in éadan leanaí, ar an gcoireacht fuatha sheineafóibeach, ar an gcoireacht fuatha frith-LADTIA, ar an gcoireacht fhoréigneach agus ar an bhforéigean atá bunaithe ar inscne. Ach, tá sé tábhachtach go gcuimhnítear go mbíonn iarmhairtí tromchúiseacha ag an uile choir le sonrú ar na híospartaigh. Baineann na cearta íospartach a dtugtar breac-chuntas orthu ar an láithreán seo le híospartaigh gach coire agus is féidir go bhfuil cuid de na seirbhísí tacaíochta ar fáil d’íospartaigh a d’fhulaing coireanna nach liostaítear anseo.

Cén fáth a bhfuil an tAontas ag gníomhú anois

Le linn na paindéime Covid-19 agus na ndianghlasálacha náisiúnta ar fud an Aontais, thuairiscigh údaráis phoiblí gur tháinig ardú ar an bhforéigean teaghlaigh, ar dhrochúsáid ghnéasach leanaí, ar an gcibearchoireacht, agus ar an gcoireacht fuatha chiníoch agus sheineafóbach. Gach bliain, bíonn na milliúin daoine ina n-íospartaigh mar gheall ar an gcoireacht; is féidir le duine ar bith againn a bheith thíos leis dá bharr. I ngeall air sin, tá sé tábhachtach go bhfuil ár gcearta ar eolas againn agus gur eol dúinn cá bhfaighidh muid cúnamh dúinn féin agus dár ndaoine muinteartha. Fógraíodh an feachtas sa chéad Straitéis AE maidir le cearta an íospartaigh (2020-2025).

Tá sé ríthábhachtach gur féidir le híospartaigh an tacaíocht, an chosaint agus an chóir a theastaíonn uathu a aimsiú. Ní foláir meas agus tuiscint a léiriú d’íospartaigh. Mura ndéantar amhlaidh, tá baol na híospartha tánaistí agus leantaí ann, nuair a fhulaingíonn an t-íospartach dochar breise mar gheall ar an gcaoi ar chaith institiúidí nó daoine aonair leis an íospartach.

Tá an feachtas seo á sheoladh ag an gCoimisiún Eorpach lena chinntiú go bhfuil íospartaigh na coireachta agus a gcairde agus a dteaghlach ar an eolas maidir leis an gcomhairle agus seirbhísí tacaíochta, dídean (lena n-áirítear tithe do leanaí agus do theaghlaigh), línte cabhrach, tacaíocht mhothúchánach agus shíceolaíoch, cabhair liachta, tacaíocht tráma agus comhairleoireacht, agus seirbhísí sóisialta eile atá ar fáil dóibh.

Céard a dhéanann an tAontas chun íospartaigh a chosaint?

In 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach le Treoir maidir le Cearta Íospartach. Leis sin bunaíodh íoschaighdeáin maidir le cearta íospartaigh na coireachta agus leagtar amach an tacaíocht agus an chosaint ar chóir bheith ann dóibh. Faoin Straitéis AE maidir le cearta íospartach (2020-2025), cuireann an Coimisiún cumarsáid níos fearr chun cinn maidir le cearta íospartach agus riachtanais íospartach trí fheachtas feasachta AE a sheoladh maidir le cearta íospartach.